Home > Actievoorwaarden aankoopbedrag 100% retour

Actievoorwaarden aankoopbedrag 100% retour

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie "Aankoopbedrag 100% retour", (hierna: “Actie”), die wordt georganiseerd door Upfield Nederland B.V., gevestigd aan Nassaukade 5 in Rotterdam, (hierna: “Upfield”).

Algemeen

 • Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die in Nederland woont. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.
 • Deelname aan de Actie is gratis.
 • Medewerkers van Upfield die betrokken zijn bij deze Actie en door Upfield ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 • Er kan maximaal 1 vergoeding per huishouden/IBAN-nummer worden verstrekt.
 • Er wordt slechts een vergoeding gegeven op een Becel ProActiv kuipje (250 g).
 • Voor deze actie moet de kassabon worden geüpload, dus het is van belang om deze te bewaren na aankoop van uw product.

Persoonlijke gegevens

 • Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres en/of woonplaats).
 • Op de Actie is de Privacyverklaring van Upfield van toepassing die te vinden is op http://www.upfield.com/privacypolicy/nl_nl.html
 • Op de website van Becel ProActiv kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Upfield. Op de aan Upfield verstrekte gegevens is de Privacyverklaring en Cookieverklaring van Upfield van toepassing.

Hoe en wanneer kunt u meedoen?

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.
 • Upfield is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:
  - het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie;
  - het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

Auteursrechten en medewerking

 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Upfield de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

Rechten Upfield

 • Upfield behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Upfield hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 • Ingeval van overmacht behoudt Upfield behoudt het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen.

Contact/Klachten

 • Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of deze Actie, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Scoupy.
 • Upfield kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

Diversen

 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Upfield aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 • Op deze Actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.